Mind Control (223)

Điều khiển tâm trí kẻ khác, thứ mà ai cũng muốn!

Saimin Seishidou 6
Saimin Seishidou 6
Saimin Seishidou 6

Saimin Seishidou 6

Bunny Walker
Saimin Seishidou 5
Saimin Seishidou 5
Saimin Seishidou 5

Saimin Seishidou 5

Bunny Walker
Demonic Mirror 1
Demonic Mirror 1

Demonic Mirror 1

PerfectDeadbeat
Saimin Seishidou 4
Saimin Seishidou 4

Saimin Seishidou 4

Bunny Walker
Saimin Seishidou 2
Saimin Seishidou 2

Saimin Seishidou 2

Bunny Walker
Saimin Seishidou 3
Saimin Seishidou 3

Saimin Seishidou 3

Bunny Walker
Saimin Seishidou 1
Saimin Seishidou 1

Saimin Seishidou 1

Bunny Walker